Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.

I.  Jacobus Henricus AMELSBEEK, tr. te Haarlem (NH) op 4 apr 1813 (getuigen: Mietje en Geertruij Amelsbeek
Akte 55, ISIS GensData) met Maria van KLEEF
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendricus Anthonius , geb. te Haarlem (NH) circa 1815, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Alkmaar op 2 mrt 1888, volgt II

II.  Hendricus Anthonius AMELSBEEK, zn. van Jacobus Henricus AMELSBEEK (I) en Maria van KLEEF, geb. te Haarlem (NH) circa 1815, Kleermaker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Alkmaar op 2 mrt 1888, begr. te Alkmaar op 5 mrt 1888, tr. (resp. ongeveer 27 en 23 jaar oud) te Alkmaar op 14 aug 1842 met Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, dr. van Hermanus SCHOENMAKER en Elisabeth FINE, geb. te Alkmaar op 4 sep 1818, ovl. (94 jaar oud) te Alkmaar op 19 aug 1913, gecr. te Alkmaar op 22 aug 1913. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jacobus Hendrikus , geb. te Alkmaar circa 1843, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Amsterdam op 12 mei 1916, volgt IIIa
  2.  Finebet , geb. te Alkmaar op 20 nov 1847, ovl. (81 jaar oud) te Alkmaar op 3 nov 1929, tr. (resp. 29 en 39 jaar oud) te Alkmaar op 4 feb 1877 met Nicolaas SMIT, zn. van Johannes SMIT en Elisabeth SIKKES, geb. te Alkmaar op 20 sep 1837, ovl. (43 jaar oud) te Alkmaar op 6 jan 1881. Uit dit huwelijk een zoon. 
  3.   Hermanus Anthonius 1,2, geb. te Alkmaar op 9 feb 1850, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1918, volgt IIIb
  4.  Barbara Margaretha , geb. te Alkmaar circa 1855, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Alkmaar op 13 jun 1880 met Jan HEUVELSLAND, zn. van Jan HEUVELSLAND en Willemina van SEIST, geb. te Amsterdam circa 1855. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hendricus Anthonius , geb. te Alkmaar circa 1857, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 52 jaar oud) te Alkmaar op 12 sep 1891 met Neeltje BOS, dr. van Jan BOS en Geertje KEIJZER, geb. te Schermerhorn (NH) circa 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jacobus (Jacob) , geb. te Alkmaar circa 1861, volgt IIIc

IIIa.  Jacobus Hendrikus AMELSBEEK, zn. van Hendricus Anthonius AMELSBEEK (II) (Kleermaker) en Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, geb. te Alkmaar circa 1843, zonder bij overlijden, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Amsterdam op 12 mei 1916, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Alkmaar op 3 feb 1867 met Alida Regina WIEDERHOLT, dr. van Johannes Georg WIEDERHOLT en Jacoba Johanna KIKKERT, geb. te Alkmaar circa 1835, ovl. (hoogstens 81 jaar oud) voor 1916. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes George , geb. te Alkmaar circa 1868, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Akersloot (NH) op 29 nov 1896 met Barber SWART, dr. van Maarten SWART en Trijntje de JONG, geb. te Akersloot (NH) circa 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacobus Hendrikus AMELSBEEK, relatie (2) met Berendina WEENINK
 Uit deze relatie geen kinderen. 

IIIb.   Hermanus Anthonius AMELSBEEK1,2, zn. van Hendricus Anthonius AMELSBEEK (II) (Kleermaker) en Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, geb. te Alkmaar op 9 feb 1850 (getuigen: vader Hendrik samen met Cornelis Briefjes Koetsveld, schoenmaker, 27jr, Alkmaar en Anthonius Snijders, tuinman, 32jr, Alkmaar
Akte 46 *, Rijksarchief Haarlem
No.46. Heden den Elfden Februarij Achttienhonderd vijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Alkmaar verschenen Hendrik Anthonius Amelsbeek van beroep kledermaker oud vierendertig jaren, wonende op de Laat wijk A No. 225 welke ons heeft verklaard dat op den negenden februarij dezes jaars des namiddags ten half zeven ure, in het huis staande als boven vermeld . is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Margaretha * Schoenmaker zijne echtgenoote van beroep zonder wonende als boven vermeld welk kind zal genaamd worden Hermanus Anthonius Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Briefjes Koetsveld van beroep schoenmaker oud zevenentwintig jaren, wonende te Alkmaar en van Anthonius Snijders van beroep tuinman oud tweeendertig jaren, wonende te Alkmaar en is deze akte na voorlezing door ons en de comparanten onderteekend
H Amelsbeek De Ambtenaar voornoemd,
C. Briefjes Koetsveld .
A Snijders
[in de kantlijn] * Elisabeth deze tussenvoeging goedgekeurd H Amelsbeek, C Br:Koetsveld, A Snijders.
No 46 van 1850. Burgerlijken Stand Provincie NOORD-HOLLAND Gemeente ALKMAAR EXTRACT uit de registers van Geboorten der gemeente ALKMAAR. In het jaar Achttien Honderd en vijftig, den Negenden der maand Februarij, is te ALKMAAR geboren Hermanus Anthonius, zoon van Hendrik Anthonius Amelsbeek, en van Margaretha Elisabeth Schoenmaker.
VOOR EXTRACT CONFORM,
Afgegeven den 5 Mei 1874
De Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand te Alkmaar,
Geextraheerd, .
.
Gezien door ons President der Arronddissements Regtbank te Alkmaar
voor legalisatie der handteekening van den Heer Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand aldaar), Timmer/werkman van 1874-1918 2, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1918 (getuigen: Marinus Cornelis van Hees, aanspreker, 42 jr. en Matteus Spiekerman, aanspreker, 47 jr.
Akte 1683 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 4-3-1918 3/42), tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Alkmaar op 10 mei 1874 (getuigen: Frederik Adam Pastoor, Christiaan Coska Paskala, Hendrikus Johannes Hermanus van Elst en Peter Johannes Kuneman.
Akte W46*, Rijksarchief Haarlem
W46. [in kantlijn] Nummer van aangifte 40 en van afkondigingen 124 en 139. Heden den Tienden Mei achttienhonderd Vier en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente ALKMAAR, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Hermanus Anthonius Amelsbeek, van beroep timmerman, oud vierentwintig jaren, geboren te Alkmaar, en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Hendrik Anthonius Amelsbeek, van beroep kledermaker, en van Margaretha Elisabeth Schoenmaker, zonder beroep, beiden wonende te
Alkmaar ----- en -----
Elizabeth van Mil, zonder beroep, oud vierentwintig jaren, geboren te Alblasserdam en wonende te Alkmaar, doch binnen de laatste zes maanden ook te Amsterdam gewoond hebbende, meerderjarige dochter van Hermanus van Mil, overleden en van Bastiaantje Nouwen, zonder beroep wonende te Dordrecht. En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de huwelijks afkondigingen op den negentienden en zesentwintigsten april dezes jaars alhier en te Amsterdam zonder stuiting hebben plaats gehad vervolgens de geboorte acte van de bruidegom; het bewijs dat hij aan de Nationale Militie heeft voldaan; toestemming tot het aangaan van een huwelijk afgegeven door den kommenderende Officier van het Korpsponteniers te Dordrecht; de geboorte acte der bruid; de overlijdensacte haars vaders; en, ten laatste de huwelijksacte haren ouders, constaterende dat Hermanus van Mil, in den voorgaande acte genoemd, werkelijk de vader der bruid is. Waarna wij hun hebben afgevraagt, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Frederik Adam Pastoor, van beroep gruttersknecht, oud zevenendertig jaren, Christiaan Coska Paskala, van beroep koopman, oud vijfenvijftig jaren, Hendricus Johannes Hermanus van Elst, van beroep boekhandelaar oud tweeendertig jaren en Peter Johannes Kuneman, van beroep koekbakker, oud vierenveertig jaren, allen bekende van Bruidegom en Bruid en te Alkmaar woonachtig. En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend met uitzondering van den moeder der Bruid, die verklaard geen schrijven geleerd te hebben
H.A. Amelsbeek De Ambtenaar voornoemd,
E van Mil .
H Amelsbeek
ME Schoenmaker) met Elizabeth van MIL1,2, dr. van Hermanus van MIL (Smid) en Bastiaantje NOUWEN (zonder), geb. te Alblasserdam (ZH) op 22 mei 1849, Geen 2, Lindegracht 213 Amsterdam op 25 jul 1898, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 25 jul 1898 (getuigen: Johannes van Ark, aanspreker, 49 jr en Cornelis Hoogheid, bode, 30jr.
Akte 5144, Gemeente Archief Amsterdam. dd 26-7-1898). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hendrik Antonius , geb. te Amsterdam op 25 dec 1874, Kleerenslootje 9 Amsterdam op 15 mrt 1882, ovl. (7 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1882 (getuigen: Christoffel Hendrik van der Velden aanspreker en Andries . Nicolaas van der Broeke tapper
Akte 1879 #, Gemeente archief Amsterdam, dd 16-3-1882 2/114). 
  2.  Bastiana Margaretha (Jane) , geb. te Amsterdam op 5 sep 1877, dienstbode, Frederik Hendrikstraat 138 III Amsterdam op 28 nov 1962, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 28 nov 1962, begr. te Amsterdam op Vredenhof op 3 dec 1962. 
  3.   Maria Elisabeth 3,2,4, geb. te Amsterdam op 4 aug 1880 (getuigen: vader Hermanus samen met Antonie Thomasten, timmerman, 32 jr, Amsterdam en Anton Robert Pafinger, timmerman, 24 jr, Amsterdam
Geboren op Kleerenslootje 9
Akte 6976 #, Gemeente Archief Amsterdam Reg.6 Fol.163v 4-8-1880), Zonder, ovl. (87 jaar oud) te Doorn (UT) op 4 jan 1968, begr. te Amsterdam op 9 jan 1968, otr. te Amsterdam op 8 nov 1903, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 19 nov 1903 (getuigen: Cornelis Klaas Lanting, ambtenaar, 37 jr; Albert Johannes Imcken, bode, 60 jr; Jan Schlibart, bode, 59 jr en Ludovicus Libert, bode, 48 jr
Aankondigingen 8/15-11-1903 te Amsterdam
Akte 3918, Gemeente Archief Amsterdam) met Karel Adolph MESTER4, zn. van Ernst Albert MESTER (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 24 mei 1878 (getuigen: vader Ernst samen met Johannes Christiaan Beuger, tuinier, 50 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam
In de Oude Looierstraat 54
Akte 4359, Gemeente Archief Amsterdam dd 25-5-1878), Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar, Frederik Hendrikstraat 142 hs Amsterdam op 20 dec 1949, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1949 (getuigen: Samuel Leonard de Goede, aanspreker, 65jr, Amsterdam
Akte 557, Gemeente Archief Amsterdam dd 21-12-1949
Na een smartelijk lijden is heden, in volle overgave, tot een hoger leven overgegaan onze innig geliefde Man, Vader, Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder en Grootvader KAREL ADOLPH MESTER in de leeftijd van 71 jaar. M.E. Mester-Amelsbeek, E.A. Mester, B. Mester-Udo, M.E. Schoemaker-Mester, J.H. Schoemaker, A.A. Stoeckart-Mester, A.C. Stoeckart en Kleinkinderen. Amsterdam, 20 Dec. 1949 Frederik Hendrikstraat 142 huis.
Akte RK*, Rouwkaart
De teraardebestelling zal plaatshebben op Zaterdag 24 December a.s. te 2 uur op de Nwe. Oosterbegraafplaats), begr. te Amsterdam op 24 dec 1949. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Barbara Margretha Johanna , geb. te Amsterdam op 18 mrt 1883, Zonder, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 29 sep 1954, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 18 mei 1905 (getuigen: Karel Adolph Mester, broer, letterzetter, 27 jr; Franciscus Klokgieter, boekdrukker, 27 jr; Eugenius Schraa, werkman, 25 jr en Engbert Rozeboom, koopman, 67 jr
Afkondigingen 7/14-5-1905 te Amsterdam
Akte 333, Gemeente Archief Amsterdam) met Ernst Albert MESTER, zn. van Ernst Albert MESTER (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 28 mei 1880 (getuigen: vader Ernst samen met Albert Ernst Mester, werkman, 34 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam
Geboren in de Oude Looierstraat 54
Akte 4908, Gemeente Archief Amsterdam dd 29-5-1880), Op 18-5-1905 letterzetter en op 27-1-1909 en 30-8-1911 typograaf, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 24 sep 1961. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  5.  Hermanus Anthonius , geb. te Amsterdam op 26 apr 1885, volgt IVa
  6.  Hendrikus Antonius , geb. te Amsterdam circa 1888, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amsterdam op 19 aug 1920, volgt IVb


   Hermanus Anthonius AMELSBEEK1,2, tr. (resp. 51 en 44 jaar oud) (2) te Amsterdam op 7 nov 1901 (getuigen: Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 35 jr, Albert Johannes Schubart, bode, 57 jr en Ludowicus Johannis Libert, bode, 45 jr
De Afkondigingen waren 27-10/3-11-1901 te Amsterdam
Akte 3750, Gemeente Archief Amsterdam) met Johanna Hendrika HEUFT, dr. van Willem HEUFT en Geertrui MULLER, geb. te Amsterdam op 9 sep 1857, Zonder op 7-11-1901, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 30 jan 1930. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVa.  Hermanus Anthonius AMELSBEEK, zn. van Hermanus Anthonius AMELSBEEK (IIIb) (Timmer/werkman van 1874-1918) en Elizabeth van MIL (Geen), geb. te Amsterdam op 26 apr 1885, besteller bij stoomvaartmij. in 1909, veemarbeider in 1928, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam op 27 jan 1909 (getuigen: Cornelis van der Graan, vuurstoker, 26 jr, Amsterdam; Hendrik Spanjert, werkman, 30 jr, Amsterdam; Ernst Albert Mester, typograaf, 28 jr, zwager Hermanus, Amsterdam en Karel Adolph Mester, typograaf, 31 jr, zwager Hermanus, Amsterdam
Afkondigingen op 17/24-1-1909 te Amsterdam
Akte 33 *, Gemeente Archief Amsterdam, 4/18) met Leentje BASTIAAN, dr. van Berend BASTIAAN (Broodbakker van 1909-1914) en Cornelia van GREVENSTEIN, geb. te Zwolle circa 1884, Zonder in 1928. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Leonardus , geb. te Amsterdam circa 1912, ovl. (minder dan ��n jaar oud) te Amsterdam op 30 mrt 1912 (getuigen: Barend Wijts 35 jr en Johannes Boekhof 56 jr beide aanspreker
2 maanden oud
Akte 1828 #, Gemeente Archief Amsterdam 21-3-1912 4/53). 
  2.  Barend Hendricus Ursinus , kappersbediende in 1928, ovl. te Amsterdam op 16 feb 1928 (getuigen: Nicolaas Swaager, aanspreker, 42jr en Johannes Faber, bode, 43jr
Akte 1590 #, Gemeente Archief Amsterdam 4/34). 

IVb.  Hendrikus Antonius AMELSBEEK, zn. van Hermanus Anthonius AMELSBEEK (IIIb) (Timmer/werkman van 1874-1918) en Elizabeth van MIL (Geen), geb. te Amsterdam circa 1888, machinebankwerker bij overlijden, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amsterdam op 19 aug 1920, relatie met Jannetje CARI�RE
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  N , geb. te Amsterdam op 16 feb 1918, ovl. te Amsterdam op 16 feb 1918. 

IIIc.  Jacobus (Jacob) AMELSBEEK, zn. van Hendricus Anthonius AMELSBEEK (II) (Kleermaker) en Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, geb. te Alkmaar circa 1861, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Alkmaar op 18 mei 1884 met Antje HAASBROEK, dr. van Jan HAASBROEK en Jannetje HULST, geb. te Alkmaar circa 1863. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Margaretha Elisabeth Agnes , geb. te Alkmaar circa 1884, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Alkmaar op 26 okt 1904 met Fredrik Johan KROESE, zn. van Fredrik Willem KROESE en Maria Catharina KOSTER, geb. te Alkmaar circa 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan , geb. te Alkmaar circa 1887, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Alkmaar op 16 jun 1910, (gesch. op 6 mrt 1930) met Maria Catharina WIT, dr. van Gerrit WIT en Geertruida KOSTER, geb. te Alkmaar circa 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Elisabeth Hendrika , geb. te Alkmaar circa 1888, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Alkmaar op 15 mei 1912, (gesch. te Alkmaar op 30 aug 1921) met Cornelis JONGEJAN, zn. van Cornelis JONGEJAN en Margaretha MIN, geb. te Alkmaar circa 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Alkmaar op 27 sep 1922 met Nicolaas DEKKER, zn. van Cornelis DEKKER en Catharina PUNT, geb. te Heiloo (NH) circa 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


Bronnen:

1. Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 1770) 

2. Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976) 

3. Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (akte 1770) 

4. Overlijden Maria Elisabeth Amelsbeek (BSO18800804am), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Akteplaats: Doorn, periode: 4 jan 1968 (4 jan 1968 akte 2)