Genealogie Website van $boomnaam$
Hermanus Anthonius AMELSBEEK
in
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Hermanus Anthonius AMELSBEEK1,2, geb. te Alkmaar op 9 feb 1850 (getuigen: vader Hendrik samen met Cornelis Briefjes Koetsveld, schoenmaker, 27jr, Alkmaar en Anthonius Snijders, tuinman, 32jr, Alkmaar
Akte 46 *, Rijksarchief Haarlem
No.46. Heden den Elfden Februarij Achttienhonderd vijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Alkmaar verschenen Hendrik Anthonius Amelsbeek van beroep kledermaker oud vierendertig jaren, wonende op de Laat wijk A No. 225 welke ons heeft verklaard dat op den negenden februarij dezes jaars des namiddags ten half zeven ure, in het huis staande als boven vermeld .. is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Margaretha * Schoenmaker zijne echtgenoote van beroep zonder wonende als boven vermeld welk kind zal genaamd worden Hermanus Anthonius Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Briefjes Koetsveld van beroep schoenmaker oud zevenentwintig jaren, wonende te Alkmaar en van Anthonius Snijders van beroep tuinman oud tweeendertig jaren, wonende te Alkmaar en is deze akte na voorlezing door ons en de comparanten onderteekend
H Amelsbeek De Ambtenaar voornoemd,
C. Briefjes Koetsveld ..
A Snijders
[in de kantlijn] * Elisabeth deze tussenvoeging goedgekeurd H Amelsbeek, C Br:Koetsveld, A Snijders..
No 46 van 1850. Burgerlijken Stand Provincie NOORD-HOLLAND Gemeente ALKMAAR EXTRACT uit de registers van Geboorten der gemeente ALKMAAR. In het jaar Achttien Honderd en vijftig, den Negenden der maand Februarij, is te ALKMAAR geboren Hermanus Anthonius, zoon van Hendrik Anthonius Amelsbeek, en van Margaretha Elisabeth Schoenmaker.
VOOR EXTRACT CONFORM,
Afgegeven den 5 Mei 1874
De Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand te Alkmaar,
Geextraheerd, ..
..
Gezien door ons President der Arronddissements Regtbank te Alkmaar
voor legalisatie der handteekening van den Heer Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand aldaar), Timmer/werkman van 1874-1918 2, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1918 18.00 (getuigen: Marinus Cornelis van Hees, aanspreker, 42 jr. en Matteus Spiekerman, aanspreker, 47 jr.
Akte 1683 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 4-3-1918 3/42).

tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Alkmaar op 10 mei 1874 (getuigen: Frederik Adam Pastoor, Christiaan Coska Paskala, Hendrikus Johannes Hermanus van Elst en Peter Johannes Kuneman.
Akte W46*, Rijksarchief Haarlem
W46. [in kantlijn] Nummer van aangifte 40 en van afkondigingen 124 en 139. Heden den Tienden Mei achttienhonderd Vier en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente ALKMAAR, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Hermanus Anthonius Amelsbeek, van beroep timmerman, oud vierentwintig jaren, geboren te Alkmaar, en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Hendrik Anthonius Amelsbeek, van beroep kledermaker, en van Margaretha Elisabeth Schoenmaker, zonder beroep, beiden wonende te
Alkmaar ----- en -----
Elizabeth van Mil, zonder beroep, oud vierentwintig jaren, geboren te Alblasserdam en wonende te Alkmaar, doch binnen de laatste zes maanden ook te Amsterdam gewoond hebbende, meerderjarige dochter van Hermanus van Mil, overleden en van Bastiaantje Nouwen, zonder beroep wonende te Dordrecht. En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de huwelijks afkondigingen op den negentienden en zesentwintigsten april dezes jaars alhier en te Amsterdam zonder stuiting hebben plaats gehad vervolgens de geboorte acte van de bruidegom; het bewijs dat hij aan de Nationale Militie heeft voldaan; toestemming tot het aangaan van een huwelijk afgegeven door den kommenderende Officier van het Korpsponteniers te Dordrecht; de geboorte acte der bruid; de overlijdensacte haars vaders; en, ten laatste de huwelijksacte haren ouders, constaterende dat Hermanus van Mil, in den voorgaande acte genoemd, werkelijk de vader der bruid is. Waarna wij hun hebben afgevraagt, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Frederik Adam Pastoor, van beroep gruttersknecht, oud zevenendertig jaren, Christiaan Coska Paskala, van beroep koopman, oud vijfenvijftig jaren, Hendricus Johannes Hermanus van Elst, van beroep boekhandelaar oud tweeendertig jaren en Peter Johannes Kuneman, van beroep koekbakker, oud vierenveertig jaren, allen bekende van Bruidegom en Bruid en te Alkmaar woonachtig. En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend met uitzondering van den moeder der Bruid, die verklaard geen schrijven geleerd te hebben
H.A. Amelsbeek De Ambtenaar voornoemd,
E van Mil ..
H Amelsbeek
ME Schoenmaker)
met

Elizabeth van MIL1,2, dr. van Hermanus van MIL (Smid) en Bastiaantje NOUWEN (zonder), geb. te Alblasserdam (ZH) op 22 mei 1849, Geen 2, Lindegracht 213 Amsterdam op 25 jul 1898, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 25 jul 1898 05.30 (getuigen: Johannes van Ark, aanspreker, 49 jr en Cornelis Hoogheid, bode, 30jr.
Akte 5144, Gemeente Archief Amsterdam. dd 26-7-1898).
Hermanus Anthonius AMELSBEEK en Elizabeth van MIL
Woonde van 1874-1885 op Kleerenslootje 9

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1874 Amsterdam †1882 Amsterdam 7
Jane*1877 Amsterdam †1962 Amsterdam 85
Maria*1880 Amsterdam †1968 Doorn (UT) 87
Barbara*1883 Amsterdam †1954 Amsterdam 71
Hermanus*1885 Amsterdam    
Hendrikus*1888 Amsterdam †1920 Amsterdam 32

tr. (resp. 51 en 44 jaar oud) (2) te Amsterdam op 7 nov 1901 (getuigen: Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 35 jr, Albert Johannes Schubart, bode, 57 jr en Ludowicus Johannis Libert, bode, 45 jr
De Afkondigingen waren 27-10/3-11-1901 te Amsterdam
Akte 3750 , Gemeente Archief Amsterdam)
met

Johanna Hendrika HEUFT, dr. van Willem HEUFT en Geertrui MULLER, geb. te Amsterdam op 9 sep 1857, Zonder op 7-11-1901, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 30 jan 1930.

Bronnen:
1.Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 1770)
2.Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976)


Elizabeth van MIL
in
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Elizabeth van MIL1,2, geb. te Alblasserdam (ZH) op 22 mei 1849, Geen 2, Lindegracht 213 Amsterdam op 25 jul 1898, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 25 jul 1898 05.30 (getuigen: Johannes van Ark, aanspreker, 49 jr en Cornelis Hoogheid, bode, 30jr.
Akte 5144, Gemeente Archief Amsterdam. dd 26-7-1898).

tr. (beiden 24 jaar oud) te Alkmaar op 10 mei 1874 (getuigen: Frederik Adam Pastoor, Christiaan Coska Paskala, Hendrikus Johannes Hermanus van Elst en Peter Johannes Kuneman.
Akte W46*, Rijksarchief Haarlem
W46. [in kantlijn] Nummer van aangifte 40 en van afkondigingen 124 en 139. Heden den Tienden Mei achttienhonderd Vier en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente ALKMAAR, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Hermanus Anthonius Amelsbeek, van beroep timmerman, oud vierentwintig jaren, geboren te Alkmaar, en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Hendrik Anthonius Amelsbeek, van beroep kledermaker, en van Margaretha Elisabeth Schoenmaker, zonder beroep, beiden wonende te
Alkmaar ----- en -----
Elizabeth van Mil, zonder beroep, oud vierentwintig jaren, geboren te Alblasserdam en wonende te Alkmaar, doch binnen de laatste zes maanden ook te Amsterdam gewoond hebbende, meerderjarige dochter van Hermanus van Mil, overleden en van Bastiaantje Nouwen, zonder beroep wonende te Dordrecht. En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de huwelijks afkondigingen op den negentienden en zesentwintigsten april dezes jaars alhier en te Amsterdam zonder stuiting hebben plaats gehad vervolgens de geboorte acte van de bruidegom; het bewijs dat hij aan de Nationale Militie heeft voldaan; toestemming tot het aangaan van een huwelijk afgegeven door den kommenderende Officier van het Korpsponteniers te Dordrecht; de geboorte acte der bruid; de overlijdensacte haars vaders; en, ten laatste de huwelijksacte haren ouders, constaterende dat Hermanus van Mil, in den voorgaande acte genoemd, werkelijk de vader der bruid is. Waarna wij hun hebben afgevraagt, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Frederik Adam Pastoor, van beroep gruttersknecht, oud zevenendertig jaren, Christiaan Coska Paskala, van beroep koopman, oud vijfenvijftig jaren, Hendricus Johannes Hermanus van Elst, van beroep boekhandelaar oud tweeendertig jaren en Peter Johannes Kuneman, van beroep koekbakker, oud vierenveertig jaren, allen bekende van Bruidegom en Bruid en te Alkmaar woonachtig. En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend met uitzondering van den moeder der Bruid, die verklaard geen schrijven geleerd te hebben
H.A. Amelsbeek De Ambtenaar voornoemd,
E van Mil ...
H Amelsbeek
ME Schoenmaker)
met

Hermanus Anthonius AMELSBEEK1,2, zn. van Hendricus Anthonius AMELSBEEK (Kleermaker) en Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, geb. te Alkmaar op 9 feb 1850 (getuigen: vader Hendrik samen met Cornelis Briefjes Koetsveld, schoenmaker, 27jr, Alkmaar en Anthonius Snijders, tuinman, 32jr, Alkmaar
Akte 46 *, Rijksarchief Haarlem
No.46. Heden den Elfden Februarij Achttienhonderd vijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Alkmaar verschenen Hendrik Anthonius Amelsbeek van beroep kledermaker oud vierendertig jaren, wonende op de Laat wijk A No. 225 welke ons heeft verklaard dat op den negenden februarij dezes jaars des namiddags ten half zeven ure, in het huis staande als boven vermeld ... is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Margaretha * Schoenmaker zijne echtgenoote van beroep zonder wonende als boven vermeld welk kind zal genaamd worden Hermanus Anthonius Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Briefjes Koetsveld van beroep schoenmaker oud zevenentwintig jaren, wonende te Alkmaar en van Anthonius Snijders van beroep tuinman oud tweeendertig jaren, wonende te Alkmaar en is deze akte na voorlezing door ons en de comparanten onderteekend
H Amelsbeek De Ambtenaar voornoemd,
C. Briefjes Koetsveld ...
A Snijders
[in de kantlijn] * Elisabeth deze tussenvoeging goedgekeurd H Amelsbeek, C Br:Koetsveld, A Snijders...
No 46 van 1850. Burgerlijken Stand Provincie NOORD-HOLLAND Gemeente ALKMAAR EXTRACT uit de registers van Geboorten der gemeente ALKMAAR. In het jaar Achttien Honderd en vijftig, den Negenden der maand Februarij, is te ALKMAAR geboren Hermanus Anthonius, zoon van Hendrik Anthonius Amelsbeek, en van Margaretha Elisabeth Schoenmaker.
VOOR EXTRACT CONFORM,
Afgegeven den 5 Mei 1874
De Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand te Alkmaar,
Geextraheerd, ...
...
Gezien door ons President der Arronddissements Regtbank te Alkmaar
voor legalisatie der handteekening van den Heer Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand aldaar), Timmer/werkman van 1874-1918 2, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1918 18.00 (getuigen: Marinus Cornelis van Hees, aanspreker, 42 jr. en Matteus Spiekerman, aanspreker, 47 jr.
Akte 1683 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 4-3-1918 3/42), tr. (2) met Johanna Hendrika HEUFT.
Hermanus Anthonius AMELSBEEK en Elizabeth van MIL
Woonde van 1874-1885 op Kleerenslootje 9. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1874 Amsterdam †1882 Amsterdam 7
Jane*1877 Amsterdam †1962 Amsterdam 85
Maria*1880 Amsterdam †1968 Doorn (UT) 87
Barbara*1883 Amsterdam †1954 Amsterdam 71
Hermanus*1885 Amsterdam    
Hendrikus*1888 Amsterdam †1920 Amsterdam 32Bronnen:
1.Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 1770)
2.Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976)


Johanna Hendrika HEUFT
in
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.

Johanna Hendrika HEUFT, geb. te Amsterdam op 9 sep 1857, Zonder op 7-11-1901, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 30 jan 1930.

tr. (resp. 44 en 51 jaar oud) te Amsterdam op 7 nov 1901 (getuigen: Cornelis Kleis Lanting, ambtenaar, 35 jr, Albert Johannes Schubart, bode, 57 jr en Ludowicus Johannis Libert, bode, 45 jr
De Afkondigingen waren 27-10/3-11-1901 te Amsterdam
Akte 3750 , Gemeente Archief Amsterdam)
met

Hermanus Anthonius AMELSBEEK1,2, zn. van Hendricus Anthonius AMELSBEEK (Kleermaker) en Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, geb. te Alkmaar op 9 feb 1850 (getuigen: vader Hendrik samen met Cornelis Briefjes Koetsveld, schoenmaker, 27jr, Alkmaar en Anthonius Snijders, tuinman, 32jr, Alkmaar
Akte 46 *, Rijksarchief Haarlem
No.46. Heden den Elfden Februarij Achttienhonderd vijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Alkmaar verschenen Hendrik Anthonius Amelsbeek van beroep kledermaker oud vierendertig jaren, wonende op de Laat wijk A No. 225 welke ons heeft verklaard dat op den negenden februarij dezes jaars des namiddags ten half zeven ure, in het huis staande als boven vermeld ... is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Margaretha * Schoenmaker zijne echtgenoote van beroep zonder wonende als boven vermeld welk kind zal genaamd worden Hermanus Anthonius Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Briefjes Koetsveld van beroep schoenmaker oud zevenentwintig jaren, wonende te Alkmaar en van Anthonius Snijders van beroep tuinman oud tweeendertig jaren, wonende te Alkmaar en is deze akte na voorlezing door ons en de comparanten onderteekend
H Amelsbeek De Ambtenaar voornoemd,
C. Briefjes Koetsveld ...
A Snijders
[in de kantlijn] * Elisabeth deze tussenvoeging goedgekeurd H Amelsbeek, C Br:Koetsveld, A Snijders...
No 46 van 1850. Burgerlijken Stand Provincie NOORD-HOLLAND Gemeente ALKMAAR EXTRACT uit de registers van Geboorten der gemeente ALKMAAR. In het jaar Achttien Honderd en vijftig, den Negenden der maand Februarij, is te ALKMAAR geboren Hermanus Anthonius, zoon van Hendrik Anthonius Amelsbeek, en van Margaretha Elisabeth Schoenmaker.
VOOR EXTRACT CONFORM,
Afgegeven den 5 Mei 1874
De Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand te Alkmaar,
Geextraheerd, ...
...
Gezien door ons President der Arronddissements Regtbank te Alkmaar
voor legalisatie der handteekening van den Heer Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand aldaar), Timmer/werkman van 1874-1918 2, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1918 18.00 (getuigen: Marinus Cornelis van Hees, aanspreker, 42 jr. en Matteus Spiekerman, aanspreker, 47 jr.
Akte 1683 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 4-3-1918 3/42), tr. (1) met Elizabeth van MIL1,2, dr. van Hermanus van MIL (Smid) en Bastiaantje NOUWEN (zonder). Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Bronnen:
1.Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 1770)
2.Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976)


Hendricus Anthonius AMELSBEEK
in
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.

Hendricus Anthonius AMELSBEEK, geb. te Haarlem (NH) circa 1815, Kleermaker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Alkmaar op 2 mrt 1888, GensData Isis
, GensData Isis, begr. te Alkmaar op 5 mrt 1888.

tr. (resp. ongeveer 27 en 23 jaar oud) te Alkmaar op 14 aug 1842 Akte 41 , GenLias toeg.nr. 358 inv.nr. 4
met

Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, dr. van Hermanus SCHOENMAKER en Elisabeth FINE, geb. te Alkmaar op 4 sep 1818, ovl. (94 jaar oud) te Alkmaar op 19 aug 1913, gecr. te Alkmaar op 22 aug 1913.
ook als Schoemaker.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1843 Alkmaar †1916 Amsterdam 73
Finebet*1847 Alkmaar †1929 Alkmaar 81
Hermanus*1850 Alkmaar †1918 Amsterdam 68
Barbara*1855 Alkmaar    
Hendricus*1857 Alkmaar    
Jacob*1861 Alkmaar    


Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER
in
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.

Margaretha Elizabeth SCHOENMAKER, geb. te Alkmaar op 4 sep 1818, ovl. (94 jaar oud) te Alkmaar op 19 aug 1913, gecr. te Alkmaar op 22 aug 1913.

tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Alkmaar op 14 aug 1842 Akte 41 , GenLias toeg.nr. 358 inv.nr. 4
met

Hendricus Anthonius AMELSBEEK, zn. van Jacobus Henricus AMELSBEEK en Maria van KLEEF, geb. te Haarlem (NH) circa 1815, Kleermaker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Alkmaar op 2 mrt 1888, GensData Isis
, GensData Isis, begr. te Alkmaar op 5 mrt 1888.
ook als Schoemaker.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1843 Alkmaar †1916 Amsterdam 73
Finebet*1847 Alkmaar †1929 Alkmaar 81
Hermanus*1850 Alkmaar †1918 Amsterdam 68
Barbara*1855 Alkmaar    
Hendricus*1857 Alkmaar    
Jacob*1861 Alkmaar    


Willem HEUFT
in
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.

Willem HEUFT, ovl. te Amsterdam ? (NH) voor 1901.

relatie
met

Geertrui MULLER, ovl. te Amsterdam ? (NH) voor 1901.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1857 Amsterdam †1930 Amsterdam 72


Geertrui MULLER
in
Genealogie van Jacobus Henricus AMELSBEEK.

Geertrui MULLER, ovl. te Amsterdam ? (NH) voor 1901.

relatie
met

Willem HEUFT, ovl. te Amsterdam ? (NH) voor 1901.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1857 Amsterdam †1930 Amsterdam 72


Ernst Albert MESTER
 
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.
Genealogie van Kleijs.
Genealogie van Willem Claesze IDOO.
Kwartierblad van Alex MESTER [150]

Ernst Albert (Ernst) MESTER, geb. te Amsterdam op 17 dec 1904 01.00 (getuigen: vader Karel samen met Albert Zilvold, ambtenaar, 24 jr, Amsterdam en Gartier Oltmans, ambtenaar, 36 jr, Amsterdam
In de van Houweningenstraat 71
Akte 14475, Gemeente archief Amsterdam dd 19-12-1904), Typograaf 28-2-1929, Boesmanstraat 7 Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990, ovl. (85 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 mei 1990 01.45 Hij is overleden in het Provinciaal ziekenhuis Port Elizabeth, aan het gevolg van een myocart infarct. Overlijdensverzekering bij Algemene Utrechtsche Maatschappij, Polis nr. 331269 tarief Z3 van fl. 50,00 tegen 2,5 ct per week. Opgemaakt 15-4-1911. Overlijdingsverzekering bij Vesta polis nr. 130780 Tarief C van fl. 100,00 tegen 6 ct per week. Opgemaakt 2-5-1921. Daar opa en oma op 5-6-1990 voor vakantie naar Nederland zouden komen, en opa op, 25-5-1990 in het ziekenhuis lag, is er ook een verklaring van Dr. P.S. Graighead om de geboekte reis te kunnen annuleren.
Akte D 444931, Port Elizabeth (KP) Zuid Afrika dd 28-5-1990, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990.

 • Vader:
  Karel Adolph MESTER1, zn. van Ernst Albert MESTER (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 24 mei 1878 16.00 (getuigen: vader Ernst samen met Johannes Christiaan Beuger, tuinier, 50 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam
  In de Oude Looierstraat 54
  Akte 4359, Gemeente Archief Amsterdam dd 25-5-1878), Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar, Frederik Hendrikstraat 142 hs Amsterdam op 20 dec 1949, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1949 16.00 (getuigen: Samuel Leonard de Goede, aanspreker, 65jr, Amsterdam
  Akte 557, Gemeente Archief Amsterdam dd 21-12-1949
  Na een smartelijk lijden is heden, in volle overgave, tot een hoger leven overgegaan onze innig geliefde Man, Vader, Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder en Grootvader KAREL ADOLPH MESTER in de leeftijd van 71 jaar. M.E. Mester-Amelsbeek, E.A. Mester, B. Mester-Udo, M.E. Schoemaker-Mester, J.H. Schoemaker, A.A. Stoeckart-Mester, A.C. Stoeckart en Kleinkinderen. Amsterdam, 20 Dec. 1949 Frederik Hendrikstraat 142 huis.
  Akte RK*, Rouwkaart
  De teraardebestelling zal plaatshebben op Zaterdag 24 December a.s. te 2 uur op de Nwe. Oosterbegraafplaats), begr. te Amsterdam op 24 dec 1949 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, otr. te Amsterdam op 8 nov 1903, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 19 nov 1903 (getuigen: Cornelis Klaas Lanting, ambtenaar, 37 jr; Albert Johannes Imcken, bode, 60 jr; Jan Schlibart, bode, 59 jr en Ludovicus Libert, bode, 48 jr
  Aankondigingen 8/15-11-1903 te Amsterdam
  Akte 3918, Gemeente Archief Amsterdam).
 
 • Moeder:
  Maria Elisabeth AMELSBEEK2,3,1, dr. van Hermanus Anthonius AMELSBEEK (Timmer/werkman van 1874-1918) en Elizabeth van MIL (Geen), geb. te Amsterdam op 4 aug 1880 04.00 (getuigen: vader Hermanus samen met Antonie Thomasten, timmerman, 32 jr, Amsterdam en Anton Robert Pafinger, timmerman, 24 jr, Amsterdam
  Geboren op Kleerenslootje 9
  Akte 6976 #, Gemeente Archief Amsterdam Reg.6 Fol.163v 4-8-1880), Zonder, ovl. (87 jaar oud) te Doorn (UT) op 4 jan 1968 Akte 2 *, Gemeente archief Doorn uittreksel
  , Trouwboekje zoon Ernst, begr. te Amsterdam op 9 jan 1968 op de Nieuwe Ooster begraafplaats.
 

tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1929 (getuigen: Johan Hendrik Schoemaker, 24 jr, kantoorbediende, zwager Ernst en Arie Christiaan Stoeckart, 27 jr, verpleger, zwager Ernst beiden wonende te Amsterdam
Afkondiging op 16-2-1929 te Amsterdam. Vierde op 31-8-1941 hun 12 1/2 jarige huwelijksfeest met een feestmaaltijd.
Akte 37 , Gemeente Archief Amsterdam, Reg.II Fol.20)
met

Belia UDO, dr. van Willem Roelof UDO (Typograaf 17-1-1905 t/m 15-1-1931) en Johanna Maria MEIJER (Winkelierster, op 15-10-1903 zonder), geb. te Den Haag (ZH) op 17 jan 1905 08.30 (getuigen: vader Willem samen met Franciscus Dieben, 51 jr, bode, Den Haag en Engelbertus Heilbron, 61 jr, zonder, Den Haag
Akte 314, Gemeente archief Den Haag dd 17-1-1905), onderwijzeres op 28-2-1929, Port Elizabeth Granny huisje, Lunevilleroad 9, 6070 Port Elizabeth [R.S.A.] tussen 1992 en 22 jun 1997 , ovl. (92 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 22 jun 1997 08.10 Akte *, Rouwkaart
Heden is tot onze grote Droefheid op Zondag 22 Junie 1997 van ons heengegaan. Onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder, Zuster, Schoonzuster, Zwager en Tante.
BELIA MESTER-UDO.
In de leeftyd van 92 jaar. Namens de familie Ilona Boodt-Mester, 9 Luneville road, Lorraine, Port Elizabeth 6070. Crematie plechtigheid zal plaatsvinden op Vrydag 27 Junie 1997 om 11 uur.
Akte *, Rouwkaart, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 jun 1997.

 
.
Ernst heeft op 6-12-1955 vanaf de "Zuiderkruis een kaartje gestuurd, hij was toen opweg naar Zuid Afrika.
Ernst Albert (Ernst) MESTER en Belia UDO
Woonde op 16-11-1929 Admiraal de Ruyterweg 308, op 13-3-1933

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ilona*1929 Amsterdam †2020 Port Elizabeth [R.S.A.] 90
Karel*1933 Amsterdam †1991 Almere 58Bronnen:
1.Overlijden Maria Elisabeth Amelsbeek (BSO18800804am), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Akteplaats: Doorn, periode: 4 jan 1968 (4 jan 1968 akte 2)
2.Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (akte 1770)
3.Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976)

Belia UDO
 
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.
Genealogie van Kleijs.
Genealogie van Willem Claesze IDOO.
Kwartierblad van Alex MESTER [150]

Belia UDO, geb. te Den Haag (ZH) op 17 jan 1905 08.30 (getuigen: vader Willem samen met Franciscus Dieben, 51 jr, bode, Den Haag en Engelbertus Heilbron, 61 jr, zonder, Den Haag
Akte 314, Gemeente archief Den Haag dd 17-1-1905), onderwijzeres op 28-2-1929, Port Elizabeth Granny huisje, Lunevilleroad 9, 6070 Port Elizabeth [R.S.A.] tussen 1992 en 22 jun 1997 , ovl. (92 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 22 jun 1997 08.10 Akte *, Rouwkaart
Heden is tot onze grote Droefheid op Zondag 22 Junie 1997 van ons heengegaan. Onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder, Zuster, Schoonzuster, Zwager en Tante.
BELIA MESTER-UDO.
In de leeftyd van 92 jaar. Namens de familie Ilona Boodt-Mester, 9 Luneville road, Lorraine, Port Elizabeth 6070. Crematie plechtigheid zal plaatsvinden op Vrydag 27 Junie 1997 om 11 uur.
Akte *, Rouwkaart, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 jun 1997.

 • Moeder:
  Johanna Maria MEIJER, dr. van Jacobus Johannes MEIJER (Koetsier/voerman 1877/1917, kapper 1880) en Belia MOOLHUIJZEN (Geen), geb. te Amsterdam op 18 aug 1880 16.00 (getuigen: vader Jacobus samen met Johannes Mulder, voerman, 24 jr, Amsterdam en Cornelis Han, voerman, 24 jr, Amsterdam
  Op het Haarlemmerplein 19
  Akte 7438, Gemeente Archief Amsterdam dd 19-8-1880), Winkelierster, op 15-10-1903 zonder, Shelleyweg Kraaifontein [R.S.A.] op 3 jun 1963, ovl. (82 jaar oud) te Kraaifontein [R.S.A.] op 3 jun 1963, begr. te Stikland [R.S.A.] op 5 jun 1963, tr. (resp. 53 en 62 jaar oud) (2) te Amsterdam op 29 mrt 1934, Kopie trouwboekje Reg.3a Fol.38 met Willem Hendrik Mattheus VASTENHOUD, zn. van Jacobus VASTENHOUD en Johanna Maria JANSZEN, geb. te Nieuwer-Amstel (NH) op 7 aug 1871, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 29 mrt 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1929 (getuigen: Johan Hendrik Schoemaker, 24 jr, kantoorbediende, zwager Ernst en Arie Christiaan Stoeckart, 27 jr, verpleger, zwager Ernst beiden wonende te Amsterdam
Afkondiging op 16-2-1929 te Amsterdam. Vierde op 31-8-1941 hun 12 1/2 jarige huwelijksfeest met een feestmaaltijd.
Akte 37 , Gemeente Archief Amsterdam, Reg.II Fol.20)
met

Ernst Albert (Ernst) MESTER, zn. van Karel Adolph MESTER (Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar) en Maria Elisabeth AMELSBEEK (Zonder), geb. te Amsterdam op 17 dec 1904 01.00 (getuigen: vader Karel samen met Albert Zilvold, ambtenaar, 24 jr, Amsterdam en Gartier Oltmans, ambtenaar, 36 jr, Amsterdam
In de van Houweningenstraat 71
Akte 14475, Gemeente archief Amsterdam dd 19-12-1904), Typograaf 28-2-1929, Boesmanstraat 7 Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990, ovl. (85 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 mei 1990 01.45 Hij is overleden in het Provinciaal ziekenhuis Port Elizabeth, aan het gevolg van een myocart infarct. Overlijdensverzekering bij Algemene Utrechtsche Maatschappij, Polis nr. 331269 tarief Z3 van fl. 50,00 tegen 2,5 ct per week. Opgemaakt 15-4-1911. Overlijdingsverzekering bij Vesta polis nr. 130780 Tarief C van fl. 100,00 tegen 6 ct per week. Opgemaakt 2-5-1921. Daar opa en oma op 5-6-1990 voor vakantie naar Nederland zouden komen, en opa op, 25-5-1990 in het ziekenhuis lag, is er ook een verklaring van Dr. P.S. Graighead om de geboekte reis te kunnen annuleren.
Akte D 444931, Port Elizabeth (KP) Zuid Afrika dd 28-5-1990, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990.

 
.
Ernst heeft op 6-12-1955 vanaf de "Zuiderkruis een kaartje gestuurd, hij was toen opweg naar Zuid Afrika.
Ernst Albert (Ernst) MESTER en Belia UDO
Woonde op 16-11-1929 Admiraal de Ruyterweg 308, op 13-3-1933

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ilona*1929 Amsterdam †2020 Port Elizabeth [R.S.A.] 90
Karel*1933 Amsterdam †1991 Almere 58


Maria Elisabeth MESTER
 
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Maria Elisabeth (Rie) MESTER, geb. te Watergraafsmeer op 28 okt 1906 06.00 (getuigen: Jannetje Catharina Elisabeth de Vries, 42 jr, verloskundige, Amsterdam samen met Jacobus Cornelis Roodenburg, 58 jr, gemeenteontvanger en Jan van der Zee, 24 jr, ambtenaar, Amsterdam
Geboren op de Weesperzijde 45), boekhoudster, woonde Rombout Hogerbeetsstraat 93 Hs, 1052 VV Amsterdam op 29 mrt 1925, Laan v. Helendemeesters 2 Amstelveen op 3 feb 1997, ovl. (90 jaar oud) te Amstelveen op 3 feb 1997 01.00 in "Het Zonnenhuis"
In dankbare herinnering hebben wij afscheid moeten nemen van ons aller Tante Rie Schoemaker - Mester weduwe van Hendrik Schoemaker 28 oktober 1906 3 februari 1997 Wij zullen haar missen als degene die altijd met warme belangstelling ons levenspad volgde. neven en nichten achterneven en -nichten vrienden en vriendinnen en verdere familie. Amstelveen, Correspondentie-adres: H. Mester Wipmolenweg 393 1333 GN Almere. Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Osdorp van de Coöperatie PC aan de Ookmeerweg 273 te Amsterdam, vrijdag 7 februari van 11.00 tot 11.30 uur. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden vrijdag om 11.45 uur in het crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam (bereikbaar met bus 23). Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium, gecr. te Amsterdam op Westgaarde op 7 feb 1997.

 • Vader:
  Karel Adolph MESTER1, zn. van Ernst Albert MESTER (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 24 mei 1878 16.00 (getuigen: vader Ernst samen met Johannes Christiaan Beuger, tuinier, 50 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam
  In de Oude Looierstraat 54
  Akte 4359, Gemeente Archief Amsterdam dd 25-5-1878), Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar, Frederik Hendrikstraat 142 hs Amsterdam op 20 dec 1949, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1949 16.00 (getuigen: Samuel Leonard de Goede, aanspreker, 65jr, Amsterdam
  Akte 557, Gemeente Archief Amsterdam dd 21-12-1949
  Na een smartelijk lijden is heden, in volle overgave, tot een hoger leven overgegaan onze innig geliefde Man, Vader, Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder en Grootvader KAREL ADOLPH MESTER in de leeftijd van 71 jaar. M.E. Mester-Amelsbeek, E.A. Mester, B. Mester-Udo, M.E. Schoemaker-Mester, J.H. Schoemaker, A.A. Stoeckart-Mester, A.C. Stoeckart en Kleinkinderen. Amsterdam, 20 Dec. 1949 Frederik Hendrikstraat 142 huis.
  Akte RK*, Rouwkaart
  De teraardebestelling zal plaatshebben op Zaterdag 24 December a.s. te 2 uur op de Nwe. Oosterbegraafplaats), begr. te Amsterdam op 24 dec 1949 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, otr. te Amsterdam op 8 nov 1903, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 19 nov 1903 (getuigen: Cornelis Klaas Lanting, ambtenaar, 37 jr; Albert Johannes Imcken, bode, 60 jr; Jan Schlibart, bode, 59 jr en Ludovicus Libert, bode, 48 jr
  Aankondigingen 8/15-11-1903 te Amsterdam
  Akte 3918, Gemeente Archief Amsterdam).
 
 • Moeder:
  Maria Elisabeth AMELSBEEK2,3,1, dr. van Hermanus Anthonius AMELSBEEK (Timmer/werkman van 1874-1918) en Elizabeth van MIL (Geen), geb. te Amsterdam op 4 aug 1880 04.00 (getuigen: vader Hermanus samen met Antonie Thomasten, timmerman, 32 jr, Amsterdam en Anton Robert Pafinger, timmerman, 24 jr, Amsterdam
  Geboren op Kleerenslootje 9
  Akte 6976 #, Gemeente Archief Amsterdam Reg.6 Fol.163v 4-8-1880), Zonder, ovl. (87 jaar oud) te Doorn (UT) op 4 jan 1968 Akte 2 *, Gemeente archief Doorn uittreksel
  , Trouwboekje zoon Ernst, begr. te Amsterdam op 9 jan 1968 op de Nieuwe Ooster begraafplaats.
 

tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 3 sep 1936 de verloving vond plaats op 29-3-1925, kerk.huw. Nieuwe Kerk op de Dam om 12.30 uur door Ds. S.S.M. Aertsen te Amsterdam op 3 sep 1936
JOHAN HENDRIK SCHOEMAKER
en
MARIA ELISABETH MESTER
hebben het genoegen U, mede namens wederzijdsche Ouders in kennis te stellen van hun voorgenomen Huwelijk, hetwelk zal worden voltrokken op Donderdag 3 September a.s. De Huwelijkswijding zal geschieden des n.m. 12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam, door den WelEerw. Heer Ds. S. S. M. Aertsen te Hilligersberg.
Amsterdam, 18 Augustus 1936.
Adm. de Ruyterweg 152 bel-etage
Hugo de Grootplein 8 huis.
Ontvangdag: Zondag 30 Augustus 1936 van 3 tot 5 uur,
Admiraal de Ruyterweg 152 bel-etage
Adres vanaf 14 September: Admiraal de Ruyterweg 15 II
met

Johan Hendrik (Han) SCHOEMAKER, zn. van Johan Hendrik SCHOEMAKER (kantoorbediende op 19-5-1904) en Juliane Wilhelmina Augustine BERGISCH (Zonder), geb. te Amsterdam op 29 mrt 1905, kantoorbediende, woonde Fagelstraat 92hs, 1052 GH Amsterdam op 29 mrt 1925, ovl. (69 jaar oud) te Alkmaar op 19 dec 1974 10.15 (getuigen: Marinus Stegenga, 50 jr, uitvaartverzorger
akte no 951
Op negentien december negentienhonderd vierenzeventig te 10 uur,
15 minuten, is overleden in de gemeente Alkmaar:
Schoemaker, Johan Hendrik, geboren te Amsterdam op 29 maart 1905,
wonende te Heiloo, gehuwd met: Mester, Maria Elisabeth, zoon van:
Schoemaker, Johan Hendrik en van: Bergisch, Juliane Wilhelmina
Augustine, beide overleden.
De aangifte van overlijden is aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van Alkmaar gedaan door: Stegenga, Marinus, oud 50 jaar,
uitvaartverzorger, wonende te Amsterdam, die verklaarde uit eigen
wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte op 19 december 1974), begr. te Amsterdam op 23 dec 1974.

Bronnen:
1.Overlijden Maria Elisabeth Amelsbeek (BSO18800804am), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Akteplaats: Doorn, periode: 4 jan 1968 (4 jan 1968 akte 2)
2.Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (akte 1770)
3.Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976)


Johan Hendrik SCHOEMAKER
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Johan Hendrik (Han) SCHOEMAKER, geb. te Amsterdam op 29 mrt 1905, kantoorbediende, woonde Fagelstraat 92hs, 1052 GH Amsterdam op 29 mrt 1925, ovl. (69 jaar oud) te Alkmaar op 19 dec 1974 10.15 (getuigen: Marinus Stegenga, 50 jr, uitvaartverzorger
akte no 951
Op negentien december negentienhonderd vierenzeventig te 10 uur,
15 minuten, is overleden in de gemeente Alkmaar:
Schoemaker, Johan Hendrik, geboren te Amsterdam op 29 maart 1905,
wonende te Heiloo, gehuwd met: Mester, Maria Elisabeth, zoon van:
Schoemaker, Johan Hendrik en van: Bergisch, Juliane Wilhelmina
Augustine, beide overleden.
De aangifte van overlijden is aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van Alkmaar gedaan door: Stegenga, Marinus, oud 50 jaar,
uitvaartverzorger, wonende te Amsterdam, die verklaarde uit eigen
wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte op 19 december 1974), begr. te Amsterdam op 23 dec 1974.

tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 3 sep 1936 de verloving vond plaats op 29-3-1925, kerk.huw. Nieuwe Kerk op de Dam om 12.30 uur door Ds. S.S.M. Aertsen te Amsterdam op 3 sep 1936
JOHAN HENDRIK SCHOEMAKER
en
MARIA ELISABETH MESTER
hebben het genoegen U, mede namens wederzijdsche Ouders in kennis te stellen van hun voorgenomen Huwelijk, hetwelk zal worden voltrokken op Donderdag 3 September a.s. De Huwelijkswijding zal geschieden des n.m. 12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam, door den WelEerw. Heer Ds. S. S. M. Aertsen te Hilligersberg.
Amsterdam, 18 Augustus 1936.
Adm. de Ruyterweg 152 bel-etage
Hugo de Grootplein 8 huis.
Ontvangdag: Zondag 30 Augustus 1936 van 3 tot 5 uur,
Admiraal de Ruyterweg 152 bel-etage
Adres vanaf 14 September: Admiraal de Ruyterweg 15 II
met

Maria Elisabeth (Rie) MESTER, dr. van Karel Adolph MESTER (Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar) en Maria Elisabeth AMELSBEEK (Zonder), geb. te Watergraafsmeer op 28 okt 1906 06.00 (getuigen: Jannetje Catharina Elisabeth de Vries, 42 jr, verloskundige, Amsterdam samen met Jacobus Cornelis Roodenburg, 58 jr, gemeenteontvanger en Jan van der Zee, 24 jr, ambtenaar, Amsterdam
Geboren op de Weesperzijde 45), boekhoudster, woonde Rombout Hogerbeetsstraat 93 Hs, 1052 VV Amsterdam op 29 mrt 1925, Laan v. Helendemeesters 2 Amstelveen op 3 feb 1997, ovl. (90 jaar oud) te Amstelveen op 3 feb 1997 01.00 in "Het Zonnenhuis"
In dankbare herinnering hebben wij afscheid moeten nemen van ons aller Tante Rie Schoemaker - Mester weduwe van Hendrik Schoemaker 28 oktober 1906 3 februari 1997 Wij zullen haar missen als degene die altijd met warme belangstelling ons levenspad volgde. neven en nichten achterneven en -nichten vrienden en vriendinnen en verdere familie. Amstelveen, Correspondentie-adres: H. Mester Wipmolenweg 393 1333 GN Almere. Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Osdorp van de Coöperatie PC aan de Ookmeerweg 273 te Amsterdam, vrijdag 7 februari van 11.00 tot 11.30 uur. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden vrijdag om 11.45 uur in het crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam (bereikbaar met bus 23). Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium, gecr. te Amsterdam op Westgaarde op 7 feb 1997.

 

Anna Albertina MESTER
 
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Anna Albertina (Annie) MESTER, geb. te Amsterdam op 3 nov 1910 21.00 (getuigen: vader Karel samen met Jan van Soest, ambtenaar, 26 jr, Amsterdam en Everardus Theodorus Latry, ambtenaar, 23 jr, Amsterdam
Geboren op de Kinkerstraat 295
Akte 11839, Gemeente archief Amsterdam. dd 4-11-1910), Zonder, "Nieuw Beerschoten", Laan van Rijnwijk 1, te Zeist, ovl. (71 jaar oud) te Zeist (UT) op 25 nov 1981, Rouwkaart, begr. te Amsterdam op 30 nov 1981 op Westgaarde om 13 uur.

 • Vader:
  Karel Adolph MESTER1, zn. van Ernst Albert MESTER (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 24 mei 1878 16.00 (getuigen: vader Ernst samen met Johannes Christiaan Beuger, tuinier, 50 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam
  In de Oude Looierstraat 54
  Akte 4359, Gemeente Archief Amsterdam dd 25-5-1878), Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar, Frederik Hendrikstraat 142 hs Amsterdam op 20 dec 1949, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1949 16.00 (getuigen: Samuel Leonard de Goede, aanspreker, 65jr, Amsterdam
  Akte 557, Gemeente Archief Amsterdam dd 21-12-1949
  Na een smartelijk lijden is heden, in volle overgave, tot een hoger leven overgegaan onze innig geliefde Man, Vader, Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder en Grootvader KAREL ADOLPH MESTER in de leeftijd van 71 jaar. M.E. Mester-Amelsbeek, E.A. Mester, B. Mester-Udo, M.E. Schoemaker-Mester, J.H. Schoemaker, A.A. Stoeckart-Mester, A.C. Stoeckart en Kleinkinderen. Amsterdam, 20 Dec. 1949 Frederik Hendrikstraat 142 huis.
  Akte RK*, Rouwkaart
  De teraardebestelling zal plaatshebben op Zaterdag 24 December a.s. te 2 uur op de Nwe. Oosterbegraafplaats), begr. te Amsterdam op 24 dec 1949 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, otr. te Amsterdam op 8 nov 1903, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 19 nov 1903 (getuigen: Cornelis Klaas Lanting, ambtenaar, 37 jr; Albert Johannes Imcken, bode, 60 jr; Jan Schlibart, bode, 59 jr en Ludovicus Libert, bode, 48 jr
  Aankondigingen 8/15-11-1903 te Amsterdam
  Akte 3918, Gemeente Archief Amsterdam).
 
 • Moeder:
  Maria Elisabeth AMELSBEEK2,3,1, dr. van Hermanus Anthonius AMELSBEEK (Timmer/werkman van 1874-1918) en Elizabeth van MIL (Geen), geb. te Amsterdam op 4 aug 1880 04.00 (getuigen: vader Hermanus samen met Antonie Thomasten, timmerman, 32 jr, Amsterdam en Anton Robert Pafinger, timmerman, 24 jr, Amsterdam
  Geboren op Kleerenslootje 9
  Akte 6976 #, Gemeente Archief Amsterdam Reg.6 Fol.163v 4-8-1880), Zonder, ovl. (87 jaar oud) te Doorn (UT) op 4 jan 1968 Akte 2 *, Gemeente archief Doorn uittreksel
  , Trouwboekje zoon Ernst, begr. te Amsterdam op 9 jan 1968 op de Nieuwe Ooster begraafplaats.
 

tr. (resp. 18 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 20 jun 1929 Vierde op zondag 21-12-1941hun 12 1/2 jarige huwelijksfeest met een feestmaaltijd
met

Arie Christiaan STOECKART, zn. van Johannes Jacobus STOECKART (houtdraaier) en Jacoba Adriana BRANDS, geb. te Amsterdam op 20 sep 1901 06.00, ged. te Amsterdam op 6 okt 1901, Verpleegkundige in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, ovl. (66 jaar oud) te Doorn (UT) op 22 mrt 1968, begr. te Doorn (UT) op 27 mrt 1968.
Op 9-4-1923 begonnen als leerling verpleger in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam en certificaat van 25 dienst jaren, vlg een kaartje van de patiënten van zaal A werd hij gefeliciteerd met zijn 30 jarig ambtsjubileum. Hij was ook lid van de vereniging "Willen Is Kunnen" vanaf 8-2-1937 onder nummer 293.
Ze kreeg op 17-7-1941 PB338746.
Arie Christiaan STOECKART en Anna Albertina (Annie) MESTER
Ze kwamen van de Leidschekade 78 b hs en verhuisde op 24-6-1958 naar de Frans Halslaan 19 te Doorn, het huis werd op 20-2-1978 te koop aangeboden voor 365.000,-- kk, op 26-5-1978 verhuisde Anna naar Zeist Laan van Rijnwijk 1 flat A25

Bronnen:
1.Overlijden Maria Elisabeth Amelsbeek (BSO18800804am), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Akteplaats: Doorn, periode: 4 jan 1968 (4 jan 1968 akte 2)
2.Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (akte 1770)
3.Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976)


Arie Christiaan STOECKART
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Arie Christiaan STOECKART, geb. te Amsterdam op 20 sep 1901 06.00, ged. te Amsterdam op 6 okt 1901, Verpleegkundige in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, ovl. (66 jaar oud) te Doorn (UT) op 22 mrt 1968, begr. te Doorn (UT) op 27 mrt 1968.

tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 20 jun 1929 Vierde op zondag 21-12-1941hun 12 1/2 jarige huwelijksfeest met een feestmaaltijd
met

Anna Albertina (Annie) MESTER, dr. van Karel Adolph MESTER (Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar) en Maria Elisabeth AMELSBEEK (Zonder), geb. te Amsterdam op 3 nov 1910 21.00 (getuigen: vader Karel samen met Jan van Soest, ambtenaar, 26 jr, Amsterdam en Everardus Theodorus Latry, ambtenaar, 23 jr, Amsterdam
Geboren op de Kinkerstraat 295
Akte 11839, Gemeente archief Amsterdam. dd 4-11-1910), Zonder, "Nieuw Beerschoten", Laan van Rijnwijk 1, te Zeist, ovl. (71 jaar oud) te Zeist (UT) op 25 nov 1981, Rouwkaart, begr. te Amsterdam op 30 nov 1981 op Westgaarde om 13 uur.

 
.
Op 9-4-1923 begonnen als leerling verpleger in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam en certificaat van 25 dienst jaren, vlg een kaartje van de patiënten van zaal A werd hij gefeliciteerd met zijn 30 jarig ambtsjubileum. Hij was ook lid van de vereniging "Willen Is Kunnen" vanaf 8-2-1937 onder nummer 293.
Ze kreeg op 17-7-1941 PB338746.
Arie Christiaan STOECKART en Anna Albertina (Annie) MESTER
Ze kwamen van de Leidschekade 78 b hs en verhuisde op 24-6-1958 naar de Frans Halslaan 19 te Doorn, het huis werd op 20-2-1978 te koop aangeboden voor 365.000,-- kk, op 26-5-1978 verhuisde Anna naar Zeist Laan van Rijnwijk 1 flat A25

Ilona MESTER
 
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Ilona MESTER, geb. te Amsterdam op 16 nov 1929 07.00 (getuigen: vader Ernst samen met Peter Rijk Klarenbeek, secretaris, 31 jr, Amsterdam en Gijsbertus Wilhelmus Johannus Petrus van Rede, gemeente bode, 43 jr, Amsterdam
Geboren op de Admiraal de Ruyterweg 308
Akte 1449, Gemeente archief Amsterdam Reg.3 Fol.44 17-11-1929), Verkoopster 29-4-1955, directrice 1964, ovl. (90 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] rond 18:40 uur aan de gevolgen van darmkanker en multi orgaan valen op 19 jan 2020.

 • Vader:
  Ernst Albert (Ernst) MESTER, zn. van Karel Adolph MESTER (Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar) en Maria Elisabeth AMELSBEEK (Zonder), geb. te Amsterdam op 17 dec 1904 01.00 (getuigen: vader Karel samen met Albert Zilvold, ambtenaar, 24 jr, Amsterdam en Gartier Oltmans, ambtenaar, 36 jr, Amsterdam
  In de van Houweningenstraat 71
  Akte 14475, Gemeente archief Amsterdam dd 19-12-1904), Typograaf 28-2-1929, Boesmanstraat 7 Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990, ovl. (85 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 mei 1990 01.45 Hij is overleden in het Provinciaal ziekenhuis Port Elizabeth, aan het gevolg van een myocart infarct. Overlijdensverzekering bij Algemene Utrechtsche Maatschappij, Polis nr. 331269 tarief Z3 van fl. 50,00 tegen 2,5 ct per week. Opgemaakt 15-4-1911. Overlijdingsverzekering bij Vesta polis nr. 130780 Tarief C van fl. 100,00 tegen 6 ct per week. Opgemaakt 2-5-1921. Daar opa en oma op 5-6-1990 voor vakantie naar Nederland zouden komen, en opa op, 25-5-1990 in het ziekenhuis lag, is er ook een verklaring van Dr. P.S. Graighead om de geboekte reis te kunnen annuleren.
  Akte D 444931, Port Elizabeth (KP) Zuid Afrika dd 28-5-1990, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1929 (getuigen: Johan Hendrik Schoemaker, 24 jr, kantoorbediende, zwager Ernst en Arie Christiaan Stoeckart, 27 jr, verpleger, zwager Ernst beiden wonende te Amsterdam
  Afkondiging op 16-2-1929 te Amsterdam. Vierde op 31-8-1941 hun 12 1/2 jarige huwelijksfeest met een feestmaaltijd.
  Akte 37, Gemeente Archief Amsterdam, Reg.II Fol.20).
 
 • Moeder:
  Belia UDO, dr. van Willem Roelof UDO (Typograaf 17-1-1905 t/m 15-1-1931) en Johanna Maria MEIJER (Winkelierster, op 15-10-1903 zonder), geb. te Den Haag (ZH) op 17 jan 1905 08.30 (getuigen: vader Willem samen met Franciscus Dieben, 51 jr, bode, Den Haag en Engelbertus Heilbron, 61 jr, zonder, Den Haag
  Akte 314, Gemeente archief Den Haag dd 17-1-1905), onderwijzeres op 28-2-1929, Port Elizabeth Granny huisje, Lunevilleroad 9, 6070 Port Elizabeth [R.S.A.] tussen 1992 en 22 jun 1997 , ovl. (92 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 22 jun 1997 08.10 Akte *, Rouwkaart
  Heden is tot onze grote Droefheid op Zondag 22 Junie 1997 van ons heengegaan. Onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder, Zuster, Schoonzuster, Zwager en Tante.
  BELIA MESTER-UDO.
  In de leeftyd van 92 jaar. Namens de familie Ilona Boodt-Mester, 9 Luneville road, Lorraine, Port Elizabeth 6070. Crematie plechtigheid zal plaatsvinden op Vrydag 27 Junie 1997 om 11 uur.
  Akte *, Rouwkaart, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 jun 1997.
 

tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) te Bellville [R.S.A.] op 20 aug 1960
met

Tommy (Tom) BOODT, zn. van Dirk Willem Antonie BOODT (Planter) en Clara Bertha Johanna MERKESTEIN (onderwijzeres), geb. te Medan (Su) [Indonesië] op 1 mei 1928 12.30 (getuigen: vader Dirk samen met Hendrikus Johannes Huygen, 39 jr, koopman, Medan en Mozes Roos, 33 jr, apotheker, Medan
Geboren in de ziekenverpleging te Medan
Akte 48 *, Burgerlijkestand Medan dd 3-5-1928), Timmerman, bouwkundig tekenaar, Luneville Weg 9, Lorraine, 6070 Port Elizabeth [R.S.A.], 0027 41 322 804 op 8 mei 1999, ovl. (71 jaar oud) te Port Elizabeth (ZA) op 8 mei 1999 23.15 door een herseninfarct
, Rouwkaart
Zacht en kalm is van ons heengegaan mijn liewe man, onze Vader en Opa, Tommy Boodt, op de leeftijd van 71 jaar, 1 mei 1928 - 5 mei 1999, Jezus zeide, "Ik leef en gij zult leven." (Joh. 14:19), Ilona Boodt - Mester, Madelon en Andre Ungerer/Boodt, Bridget en Arnold, Belia Boodt, Onno en Lindsay Boodt en Ashleigh, Correspondentie-adres: Ilona Boodt-Mester, Luneville Weg 9, Lorraine, Port Elizabeth, 6070, Zuid Afrika, Tel: 0027 41 322804. Er zal een rouwdienst gehouden worden, in de Volle Evangelie kerk, Lorraine, op donderdag 13 mei 1999. Na de plechtigheid zal de crematie plaatsvinden
, Rouwkaart, gecr. te Port Elizabeth (ZA) op 13 mei 1999.

 
.
Tommy (Tom) BOODT en Ilona MESTER
Wonen in Port Elizabeth, Zuid Afrika op de Lunevilleroad 9.
Tom met 5 1/2 jr. uit Nederlands Indie en in Utrecht terecht gekomen. Vader en moeder 'n huis gekocht in Prof. Voort van Zijplaan 12 Tuindorp Utrecht. Moeder terug naar kleuteronderwijs, vader boekhouder. Na de oorlog in Dec. '47 verhuisd naar Zuid Afrika voor het klimaat. Na 2 1/2 jr. eigen grond gekocht en huis op gezet. Tom lagereschool in Nederland gehad, ambachtschool en M.T.S. Daarna doorgegaan in bouwkundigtekenaar. Eerst in de bouw gewerkt en in 1963 bij Bus Bodies gewerkt als ontwerper bussen en afwerking daar 17 1/2 jr. gewerkt en wegens motor trade boycot op vervroegd pensioen. Daarna heeft hij geholpen met het bouwen van de kleuterschool. Ik heb Tom ontmoed door de Ned.Ver. Port Elizabeth, en omdat ik een kamer zocht en bij hun in huis kwam. Heb daar 2 1/2 jr. gelogeerd. Toen op mijzelf gaan wonen. Ik werkte toen als inkoopster bij Nasionale Boekhandel. Daar heb ik 12 jr. gewerkt bij fam. G. Lodder op de Villers road. Eerst zamen met Dia en daarna getrouwd om te kunnen sparen voor grond en later 'n huis. Tom heeft ons huis zelf ontworpen getekend en daarnain vrije tijd gebouwd. 1-8-1963 zijn we ons huis ingetrokken. Wel nog veel te doen zoals vloeren leggen deuren hangen en schilderen. Na Madelon geboren was thuisgebleven. Omdat ik me verveelde en Dicky en Mieneke kwijt wilde, en een kleuterschool die ver uit de buurd lag. Ik zelf was bezig met 'n kursus kleuterverzorging, toen maar een kleuterschool begonnen. Onderhand Belia en Onno geboren. De school breide zich uit doordat de buurd volgebouwd werd. Gerry Klumpert als 2e onderwijzeres die 7 jr. gewerkt heeft. Toen Jenny Shone 10 jr. Nu na 24 jr. losse kleuterschool gebouwd. Samen met Tom een goede tijd met de kinderen. Vele vakanties het land doorkruist. In 1982 terug naar Nederland, waar we een pragtige reis door Europa met Karel en Annie hebben gemaakt. In 1984 weer terug naar Nederland en toen door naar Indonesie omdatTom zijn geboorteland graag wou terug zien, wat ook een prachtige reis was. Nu 31 jr. 3 kinderen, 2 klein kinderen. Dit is maar een heel klein stukje van ons levensgeschiedenis. Geschreven door Ilona op 26-9-1991 te Almere

Tommy BOODT
 
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Tommy (Tom) BOODT, geb. te Medan (Su) [Indonesië] op 1 mei 1928 12.30 (getuigen: vader Dirk samen met Hendrikus Johannes Huygen, 39 jr, koopman, Medan en Mozes Roos, 33 jr, apotheker, Medan
Geboren in de ziekenverpleging te Medan
Akte 48 *, Burgerlijkestand Medan dd 3-5-1928), Timmerman, bouwkundig tekenaar, Luneville Weg 9, Lorraine, 6070 Port Elizabeth [R.S.A.], 0027 41 322 804 op 8 mei 1999, ovl. (71 jaar oud) te Port Elizabeth (ZA) op 8 mei 1999 23.15 door een herseninfarct
, Rouwkaart
Zacht en kalm is van ons heengegaan mijn liewe man, onze Vader en Opa, Tommy Boodt, op de leeftijd van 71 jaar, 1 mei 1928 - 5 mei 1999, Jezus zeide, "Ik leef en gij zult leven." (Joh. 14:19), Ilona Boodt - Mester, Madelon en Andre Ungerer/Boodt, Bridget en Arnold, Belia Boodt, Onno en Lindsay Boodt en Ashleigh, Correspondentie-adres: Ilona Boodt-Mester, Luneville Weg 9, Lorraine, Port Elizabeth, 6070, Zuid Afrika, Tel: 0027 41 322804. Er zal een rouwdienst gehouden worden, in de Volle Evangelie kerk, Lorraine, op donderdag 13 mei 1999. Na de plechtigheid zal de crematie plaatsvinden
, Rouwkaart, gecr. te Port Elizabeth (ZA) op 13 mei 1999.

 • Vader:
  Dirk Willem Antonie BOODT, geb. te Rhenen (GR) op 10 jul 1896 Op 01-05-1928 planter en Dirk was ook boekhouder
  Idendifikasiekaart, Planter, ovl. (77 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 4 jun 1974, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht (UT) circa 1927.
 

tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Bellville [R.S.A.] op 20 aug 1960
met

Ilona MESTER, dr. van Ernst Albert (Ernst) MESTER (Typograaf 28-2-1929) en Belia UDO (onderwijzeres op 28-2-1929), geb. te Amsterdam op 16 nov 1929 07.00 (getuigen: vader Ernst samen met Peter Rijk Klarenbeek, secretaris, 31 jr, Amsterdam en Gijsbertus Wilhelmus Johannus Petrus van Rede, gemeente bode, 43 jr, Amsterdam
Geboren op de Admiraal de Ruyterweg 308
Akte 1449, Gemeente archief Amsterdam Reg.3 Fol.44 17-11-1929), Verkoopster 29-4-1955, directrice 1964, ovl. (90 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] rond 18:40 uur aan de gevolgen van darmkanker en multi orgaan valen op 19 jan 2020.

 
.
Tommy (Tom) BOODT en Ilona MESTER
Wonen in Port Elizabeth, Zuid Afrika op de Lunevilleroad 9.
Tom met 5 1/2 jr. uit Nederlands Indie en in Utrecht terecht gekomen. Vader en moeder 'n huis gekocht in Prof. Voort van Zijplaan 12 Tuindorp Utrecht. Moeder terug naar kleuteronderwijs, vader boekhouder. Na de oorlog in Dec. '47 verhuisd naar Zuid Afrika voor het klimaat. Na 2 1/2 jr. eigen grond gekocht en huis op gezet. Tom lagereschool in Nederland gehad, ambachtschool en M.T.S. Daarna doorgegaan in bouwkundigtekenaar. Eerst in de bouw gewerkt en in 1963 bij Bus Bodies gewerkt als ontwerper bussen en afwerking daar 17 1/2 jr. gewerkt en wegens motor trade boycot op vervroegd pensioen. Daarna heeft hij geholpen met het bouwen van de kleuterschool. Ik heb Tom ontmoed door de Ned.Ver. Port Elizabeth, en omdat ik een kamer zocht en bij hun in huis kwam. Heb daar 2 1/2 jr. gelogeerd. Toen op mijzelf gaan wonen. Ik werkte toen als inkoopster bij Nasionale Boekhandel. Daar heb ik 12 jr. gewerkt bij fam. G. Lodder op de Villers road. Eerst zamen met Dia en daarna getrouwd om te kunnen sparen voor grond en later 'n huis. Tom heeft ons huis zelf ontworpen getekend en daarnain vrije tijd gebouwd. 1-8-1963 zijn we ons huis ingetrokken. Wel nog veel te doen zoals vloeren leggen deuren hangen en schilderen. Na Madelon geboren was thuisgebleven. Omdat ik me verveelde en Dicky en Mieneke kwijt wilde, en een kleuterschool die ver uit de buurd lag. Ik zelf was bezig met 'n kursus kleuterverzorging, toen maar een kleuterschool begonnen. Onderhand Belia en Onno geboren. De school breide zich uit doordat de buurd volgebouwd werd. Gerry Klumpert als 2e onderwijzeres die 7 jr. gewerkt heeft. Toen Jenny Shone 10 jr. Nu na 24 jr. losse kleuterschool gebouwd. Samen met Tom een goede tijd met de kinderen. Vele vakanties het land doorkruist. In 1982 terug naar Nederland, waar we een pragtige reis door Europa met Karel en Annie hebben gemaakt. In 1984 weer terug naar Nederland en toen door naar Indonesie omdatTom zijn geboorteland graag wou terug zien, wat ook een prachtige reis was. Nu 31 jr. 3 kinderen, 2 klein kinderen. Dit is maar een heel klein stukje van ons levensgeschiedenis. Geschreven door Ilona op 26-9-1991 te Almere

Dirk Willem Antonie BOODT
 
in
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

Dirk Willem Antonie BOODT, geb. te Rhenen (GR) op 10 jul 1896 Op 01-05-1928 planter en Dirk was ook boekhouder
Idendifikasiekaart, Planter, ovl. (77 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 4 jun 1974.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht (UT) circa 1927
met

Clara Bertha Johanna MERKESTEIN, geb. te Utrecht (UT) op 17 feb 1904, onderwijzeres, ovl. (73 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 20 mei 1977.
is op 6 januari 1948 met de S.S. Sibajak in Kaapstad aangekomen.
Dirk Willem Antonie BOODT en Clara Bertha Johanna MERKESTEIN
Op 01-05-1928 woonde ze in Medan Indonesie

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tom*1928 Medan (Su) [Indonesië] †1999 Port Elizabeth (ZA) 71